Podmínky poskytování o.p.s.

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby uvedené v čl. IV. této smlouvy, bez jakéhokoliv omezení široké veřejnosti, která o poskytnutí konkrétní služby projeví aktuální zájem, respektive té části veřejnosti, která požívá výstupů jednotlivých služeb poskytovaných společností.
Rozsah poskytování jednotlivých služeb, vymezených v čl. IV. této smlouvy, je limitován pouze výší aktuálních finančních zdrojů obecně prospěšné společnosti.
Zdroje financování jednotlivých obecně prospěšných služeb poskytovaných společností jsou:
– vklady zakladatele
– přijaté dary a dědictví od sponzorů, včetně zahraničních
– dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, fondů a programů a konkrétních dotačních titulů Evropské unie, z rozpočtů obcí nebo jiných územních orgánů
– vlastní fondy
– zisk z doplňkových podnikatelských činností
– výnosy z vlastního majetku
– úvěry
S výší finančních zdrojů a jejich použitím je veřejnost seznamována v pravidelně publikované výroční zprávě, zpracované společností aktuálně vždy za období uplynulého roku.
Konkrétní podmínky poskytování obecně prospěšných služeb vycházejí z informací o jednotlivých službách a projektech.


V rámci všech našich činností využíváme elektro vůz KIA EV6, na který jsme obdrželi podporu z Evropské unie z fondu Next Generation EU.